F0.95 的魅力

我都有枝神鏡喇而家! 睇中左好耐, 新野$6300….上網買二手都要$5200- $5300…可遠觀不可褻玩之物~ 不過有日無意中路過二手店, 見到標價$4800, 仲要有價講, 咁就把心一橫買左了