eggs benedict

一個好啱放假整既早午餐~材料簡單, 好食到尖叫!

黑糖椰汁年糕

新年點可以無年糕?我鍾意唔放雪櫃就咁攤凍食, 煙煙韌韌好正!

桂花馬蹄糕

馬蹄糕落左桂花又香又清甜, 唔煎雪凍就咁食都好好味